web tasarımı

   İşletme yöneticisinin temel görevi, işletme faaliyetlerini planlamak, örgütlemek, yöneltmek ve denetlemektir.
   Bütün bu görevleri yerine getirirken de, işletmesini devamlı olarak değişen iç ve dış koşullara en iyi bir biçimde uydurmak zorundadır.
   Bunu başarabilmek için ise, gerekli verileri sağlamak, pazarın tümü hakkında bilgi sahibi olmak, çıkan sorunları analiz etmek,
   karara bağlamak ve alınan bu kararları sonuçlarından önce değerlendirmek zorundadır.
   Değişen piyasa koşulları yanı sıra, günümüzde üretici ile tüketiciler arasındaki uzaklık, giderek büyümekte, tüketicilerin değeri her geçen gün daha çok artmakta,
   bu durumların doğal bir sonucu olarak da, işletmenin temel fonksiyonlarından biri olan pazarlama konusu büyük bir önem kazanmaktadır.

   İşletme yönetimi görüşü açısından pazarlama fonksiyonları şunlardır ;
         1. Mamul planlaması ve geliştirilmesi,
         2. Dağıtım kanallarının seçimi ve fiziksel dağıtım,
         3. Fiyatlama,
         4. Reklam ve satışları arttırıcı öteki çabalar.

   Tanımın ilk dikkat çekici özelliği pazarlamanın, ihtiyaç ve isteklerin doyurulmasına yönelik olmasıdır.
   Bu anlamda pazarlama tüketici ihtiyaç ve istekleri analiz edip yorumlayarak faaliyetlere yön verir.
   İkinci önemli konu pazarlama faaliyetlerinin yönetim açısından bir süreç olarak ele alınıp değerlendirilmesidir.
   Kısaca, pazarlama uygulamaları planlanır, uygulanır ve denetlenir.
   Tanımın üçüncü özelliği pazarlama kavramını yalnızca ticaret işletmeler için geçerli bir uygulama olmaktan çıkmasını,
   kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kişiler ve düşünceler içinde geçerli hale gelmesini içerir.
   Son özellik olarak da pazarlamanın değişimi (mübadeleyi) gerçekleştirmesinden ve kolaylaştırmasından söz edilebilir.

   "Pazarlamanın temelini satın alan ile satıcı arasında gerçekleşen değişim oluşturur" denilmesinde hiçbir sakınca yoktur.
   Değişim bir süreç olarak ele alındığında, değişimin ana koşulları olarak en az iki tarafında özgürce ve istekli olarak birbirlerine sunabilecek şeylerin varlığı gereklidir.

   İşletmenin ekonomik, sosyal, kültürel çevreyle ve tüketici kesimle sürekli ve düzenli ilişki kurması
   çağdaş bir anlayışın ürünü olup, bir işletmenin toplumla bütünleşmesi halkla ilişkiler işlevinin özünü oluşturur.
   Bu işlev, işletmeyi topluma benimseten işletmeyi toplumun değer yargılarına uygun kararlara yönelten, toplum çıkarlarıyla işletme çıkarlarını birleştiren bir işlevdir.
   İşletme kendi duvarlarının ötesinde yer alan çeşitli kişi ve kuruluşlarla sürekli ilişkiler kurmak zorundadır.

   Pazarlama; üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması, tutundurulması, dağıtılması ile tüketiciye ulaştırılan çabaların bütünüdür.
   Pazarlama üretim öncesinden başlayıp satış sonrasındaki destek hizmetlerde devam eder.
   Önemli olan müşterinin tatminidir, bu anlayış tüketicinin katlandığı maliyete karşın aldığı faydanın maksimum olması durumudur.

   Pazarlama yöneticisi hedef seçtiği pazara girmeden önce pazar araştırmaları yaparak piyasadaki talebi,
   bu ürünü talep eden hedef kitlenin demografik, kültürel, ekonomik özelliklerini inceleyerek pazara girmelidir.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.