slogan tasarımı

   Bir işletmenin solgan tasarımı işletme kültürü ile uyumlu olmalıdır.
   En çok kabul gören tanımına göre kültür; "toplumun bir üyesi olarak insanın elde ettiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, gelenek,
   diğer beceri ve alışkanlıklarından oluşan karmaşık bir bütündür".
   Dolayısıyla kültür, düşünüş ve davranış şekilleri olarak toplumu oluşturan fertler tarafından öğrenilen ve paylaşılan bir bütün olma özelliğini taşır.

   Diğer taraftan ise, bilgi, inanç, gelenek ve becerilerinden oluşan ve nesilden nesile aktarılan bir sosyal miras olma özelliğini taşımaktadır.
   Her kültürün amacı bir uyum yaratarak rol ve davranış modellerini temelinde yatan norm ve değerleri toplumun bütün üyelerince edinilmesini sağlamaktır.
   Bir örgütün kurucuları geleneksel olarak ilk kültürün oluşmasında çok etkilidirler.
   Bu kişiler örgütün nasıl olması gerektiği hakkında bir görüş açısına ve misyona sahiptirler.
   Örgütün kültürü kurucuların önyargı ve varsayımları arasındaki etkileşimden ve ilk üyelerin kendi deneyimlerinden öğrendiklerinden ortaya çıkar.
   Bir kültür oluşturulduktan sonra, personele benzer deneyimler aktarmak yoluyla, örgüt içinde o kültürü korumaya yönelik uygulamalar yer alır.
   Genel olarak kültürün oluşması aşamasında bu tip kriterler, işletmelerin sahip ve/veya yöneticileri tarafından içtenlikle belirlenmeye ve benimsetilmeye çalışılır.
   Kültür, insanların birbiriyle kurdukları ilişkinin sonucudur.

   Etkinlik, bir işletmenin üretim faktörleri veya üretimin kendisi için önceden saptadığı programın gerçekleştirilme derecesinin bir ölçüsüdür.
   Diğer bir deyişle, önceden saptanan standart ölçülerle, gerçekleşen ölçüler karşılaştırılır.
   Etkinliğin arttırılması işletmenin çıktılarının mümkün olan tüm yollardan (ekonomik, teknolojik, sosyal vb.) en yüksek düzeye çıkarılmasını amaçlar.
   Çıktıların ekonomik ve teknolojik yollardan en yüksek düzeye ulaştırılması etkinlik kadar verimliliği de arttırır.
   Bir faaliyet, hareket veya davranış, tek kelime ile bir iş olanaklı olduğu kadar, yöneltilmiş bulunduğu amaca ulaştırılmalıdır.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.