logo tasarımı

   İşletmeler, ekonomik malların üretildikleri ve/veya pazarlandıkları yerlerdir.

   En basit tanımıyla, işletme, "belirli bir amaca ulaşmak için mal veya hizmet üreten,
   bu çalışmaları yerine getirirken de beşeri ve fiziki faktörleri bünyesinde bulunduran birim" olarak tanımlanabilir.
   Bir başka tanımla, işletmeler, ekonomik mal veya hizmet üreten, servet yaratan, ekonomik işlevi bulunan birimlerdir.
   Ekonomik birim olarak kabul edilen işletmenin başlıca iki niteliği bulunur.

   Bunlar;

   1) Ekonomik malları ya da hizmetleri ortaya koymak için çalışmakta olması,

   2) Ekonomik mal veya hizmeti ortaya koyabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin bir arada bulunmasıdır.

   Bu iki özelliğin bir araya gelmesi sonucu işletme olarak adlandırılan ekonomik birim ortaya çıkar.

   İşletme sisteminin düzenli yani ekonomik verimli ve karlı bir şekilde çalışabilmesi, bir yönetim olgusuna ihtiyaç gösterir.
   Bu faaliyet ve süreçlerin düzenlenmesini sağlayan işletme yönetimi olgusu, işletmenin başarıya ulaşmasında en önemli role sahip olacaktır.

   İşletme Yönetimi; belirli bir amaca ulaşmak için, işletmede çalışanların tüm uğraşılarını planlamak örgütlemek, düzenlemek, yöneltmek, denetlemek ve
   bu arada insan dışı tüm diğer kaynakların da en verimli bir şekilde amaca uygun kullanılmalarını sağlama sürecidir.

   İnsanoğlu, yaşadığı ortamdan daha iyi yararlanabilme olanağını birtakım bilgi, yöntem ve araçlar sayesinde bulmuştur.
   İnsanlık yıllardan beri sahip olageldiği bilgi birikimi ve icat ettiği araçlar sayesinde hakim olunamaz denilen doğayı değiştirebilmekte ve ona hükmetmektedir.

   O halde, geniş bir tanım olarak teknoloji,
   insanın yaşadığı ortamı kendisine daha yararlı hale getirmek gayesiyle değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı bilgilerin tümüdür.

   Marka aklı, başarılı marka olma yolunda en profesyonel ve en kesin çözümlerin araştırılması ve uygulanması konusunda fikir yürütme sanatıdır.